ގަވާއިދު ނަންބަރު: 95-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 102-އާރ/2021، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)