އުސޫލު ނަންބަރު: 15-ޖީ/2022 (އިސްކަންދީގެން އަވަހަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު)