ގަވާއިދު ނަންބަރު: 89-އާރ/2022 (މަރުގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ގަވާއިދު)