ގަވާއިދު ނަންބަރު: 83-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 98-އާރ/2020، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުގެ ގަވާއިދު)