އުސޫލު ނަންބަރު: 12-ޖީ/2022 (ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި "އަދަރ އިފެކްޓިވް އޭރިއާ-ބޭސްޑް ކޮންޒަރވޭޝަން މެޝާރޒް (އޯ.އީ.ސީ.އެމް)" ޤާއިމުކޮށް، އެފަދަ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު)