ގަވާއިދު ނަންބަރު: 44-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 14-އާރ/2010، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާ ގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)