ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާ ބެހޭ