މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2022/3 (ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވައިލުމަށް އިޢުލާނު ކުރާ ޤަރާރު)