މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2022/2 (ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އިޢުލާނު ކުރާ ޤަރާރު)