ޤަރާރު ނަންބަރު: 2022/1 (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ، އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އިޢުލާނު ކުރާ ޤަރާރު)