ގަވާއިދު ނަންބަރު: 8-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 158-އާރ/2021، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/28 "އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އަދަދުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)