ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 2021/9 (ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ކަނޑައެޅުން)