ގަވާއިދު ނަންބަރު: 173-އާރ/2021 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 9-އާރ/2021، ކަންޓްރީ-ބައި-ކަންޓްރީ ރިޕޯޓިންގ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)