ޤަރާރު ނަންބަރު: 2021/8 (އައްޑޫސިޓީގެ ހަންކެޑެއަކީ ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން)