ގަވާއިދު ނަންބަރު 147-އާރ/2021 (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 15-އާރ/2016 (ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ފުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)