ގަވާއިދު ނަންބަރު: 142-އާރ/2021 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 35-އާރ/2012 (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)