ގަވާއިދު ނަންބަރު: 136-އާރ/2021 (ބީލަމަށް ހުޅުވައިލުމާއި، ދިރާސާކުރުމާއި، ޕްރީ ކޮލިފައި ކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމާއި، ބީލަން ހޮވާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު)