ގަވާއިދު ނަންބަރު: 133-އާރ/2021 (ވިއްކައިލުމުގެ ކުރިންނާއި ވިއްކައިލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދު)