ޤަރާރު ނަންބަރު 2021/10 (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ، އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އިޢުލާނު ކުރާ ޤަރާރު)