ގަވާއިދު ނަންބަރު: 121-އާރ/2021 (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 47-އާރ/2020، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)