ޤަރާރު ނަންބަރު: 2021/9 (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ، އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އިޢުލާނު ކުރާ ޤަރާރު)