އެންގުން ނަންބަރު: 2021/68 (ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އަޅައިފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުން)