ގަވާއިދު ނަންބަރު: 96-އާރ/2021 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 35-އާރ/2012، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)