ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2013، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)