އެންގުން ނަންބަރު: 2021/64 (ދެކުނު އޭޝިއާއިން ދަތުރުކުރުމުގައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އެންގި އެންގުމަށް ބަދަލުގެނައުން)