އެންގުން ނަންބަރު: 2021/62 (ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެންގި އެންގުމަށް ބަދަލުގެނައުން)