އެންގުން ނަންބަރު 2021/43 (ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެންގުން)