އެންގުން ނަންބަރު 2021/39 (ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެންގުން)