އެންގުން ނަންބަރު 2021/38 (ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ އޮފީސްތަކަށް ހާޒިރުވެގެން މަސައްކަތް ކުރުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް އެންގުން)