އެންގުން ނަންބަރު 2021/27 (ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ޅ. ނައިފަރާއި ކ. ހުރާގައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެންގި އެންގުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން)