ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2020، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)