ޤަރާރު ނަންބަރު: 2020/8 (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ، ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އިޢުލާނު ކުރާ ޤަރާރު)