ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުން އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލު