މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ އަދި ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުން، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު