ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ޢާއިލާގެ މީހުން އެ ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރުމާއި ފޯނުކޯލް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު