ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށާއި، އެ ކުދިން ތިބޭ މަރުކަޒުތަކަށް ހަދިޔާ ދިނުމާއި ބަލައިގަތުމާބެހޭ އުސޫލު