ދަރިންނާމެދު އިހުމާލުވެ، ކުދިން ބެލުމުގެ ޒިންމާ ނެގުމަށް އުޒުރުވެރިވެ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުދިން ދޫކޮށްލާ މީހުން، ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި، ނުވަތަ ސަރުކާރު ނުވަތަ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު