ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށް ޑިސްޗާޖް ކުރުމަށްފަހު ގެޔަށްނުގެންގޮސް އެ މަރުކަޒުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ދަރިންނާއި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިން، ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި، ނުވަތަ ސަރުކާރު ނުވަތަ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު