ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/18 (ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގައި ޤާއިމުކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމުގެ އުސޫލު