ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/18 (ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު އެކުލަވައިލުމުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އުސޫލު