މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ކަނޑައަޅާ މައިޒާންތަކާއި، ޕާކުތަކާއި، ބީޗް ފަދަ ތަންތަނުގައި އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން