ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާނާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން އޮންލައިންކޮށް ކުރުން ލާޒިމުކުރުން