މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އުފެއްދުމާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު