ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ