އެސް.ބީ.އައި ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓުތަކާބެހޭ