ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ދާއިމީ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރަމުންދިޔަ ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުން