މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ކަނޑައަޅާ މައިޒާންތަކާއި، ޕާކުތަކާއި، ބީޗު ފަދަ ތަންތަނުގައި އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން