ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ