ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް (މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްގަރު ދާއިރާ) ގެ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން)