ޤާނޫނު ނަންބަރު 79/31 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު